Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Van Benthem Diervoeders B.V. verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Van Benthem Diervoeders B.V. gebruikt naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Van Benthem Diervoeders B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-Het verzenden van facturen en/of Geperst Nieuws
-Het opnemen van contact via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
-Om producten bij u af te leveren

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Van Benthem Diervoeders B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan dat deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Benthem Diervoeders B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht Van Benthem Diervoeders B.V., wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Van Benthem Diervoeders B.V. van u heeft verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring
Van Benthem Diervoeders B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Vragen over het privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Van Benthem Diervoeders B.V. via het
e-mailadres: info@vanbenthemvollenhove.nl